DEPAKINE CHRONO (Na-valproat, valproatna kiselina)

Djelatna tvar: Na-valproat (natrij-valproat, natrijev valproat), valproatna kiselina

Tvorničko ime registrirano u RH: Depakine Chrono

Farmakoterapijska skupina: Antiepileptik

Terapijske indikacije:
Lijek je namijenjen za liječenje epilepsije (generalizirani epileptički napadaji kao što su toničko-klonički napadaji (grand mal), apsans (petit mal), mioklonički napadaji i atonički napadaji, parcijalni (fokalni) napadaji). Koristi se i za liječenje maničnih epizoda, održavanje i profilaktičko liječenje bipolarne bolesti u bolesnika koji ne odgovaraju na liječenje litijem ili ga ne podnose.


loading...