LANIBOS (digoksin)

Lanibos - digoksin
tablete 0,25 mg

Sastav
1 tableta sadrži 0,25 mg digoksina.

Djelovanje

Digoksin je glikozid digitalisa koji ostvaruje pozitivno inotropno djelovanje tako što djeluje na ćelije miokarda, što ima za posljedicu povećanje snage kontrakcije srca. Osim pozitivnog inotropnog djelovanja, digoksin utječe i na elektrofiziološka zbivanja. Digoksin usporava provođenje podražaja kroz AV čvor (negativno dromotropno djelovanje), smanjuje srčanu frekvenciju (negativno hronotropno djelovanje) i povećava podražljivost miokarda (pozitivno batmotropno djelovanje). U bolesnika sa srčanom insuficijencijom i sinusnom tahikardijom digoksin značajno usporava rad srca. Digoksin ima i umjereno diuretsko djelovanje.

Farmakokinetika
Nakon peroralne primjene digoksina apsorbira se oko 80% unijete doze. Prisustvo hrane može usporiti apsorpciju. Početni efekt nakon oralne primjene lijeka nastupa za 30 minuta do 2 sata, a nakon iv. primjene za 5 do 30 minuta. Maksimalni efekt digoksina postiže se nakon oralne primjene za 2 do 6 sati, a nakon iv. aplikacije za 1,5 do 4 sata. Terapijske koncentracije digoksina u plazmi kreću se od 0,8-1,6 ng/mL. Digoksin se distribuira u sve organe i tkiva, a prolazi i kroz placentu. Najveće koncentracije postiže u srcu, bubrezima i jetri. Veoma mala količina se metabolizira u jetri. Izlučuje se iz organizma putem bubrega (do 80% primijenjene doze). Poluživot digoksina iznosi oko 40 sati.

Indikacije
· Srčana dekompenzacija
· Supraventrikularne aritmije (atrijalna fibrilacija i flater)

Doziranje i način primjene
Doza digoksina se određuje za svakog bolesnika posebno. U težim slučajevima terapija započinje udarnom dozom radi brzog postizanja terapijskog efekta, a zatim se prelazi na dozu održavanja. Udarna doza se primjenjuje samo u bolesnika koji u prethodne dvije sedmice nisu primali glikozide digitalisa.
Odrasli - Udarna doza za brzu digitalizaciju:
Tablete:
1-1,5 mg/dan (4-6 tableta), podijeljene u tri do četiri pojedinačne doze
(u razmaku od 6-8 sati).
Doza održavanja je 0,125 do 0,5 mg/dan.
Djeca - Udarna doza za brzu digitalizaciju:
Tablete:
Od 1-24 mjeseca: 35-60 mg/kg/dan
Od 2-5 godina: 30-40 mg/kg/dan
Od 5-10 godina: 20-35 mg/kg/dan
Djeca starija od 10 godina: 10-15 mg/kg/dan
Napomena: preporučuje se da se ukupna doza primijeni podijeljena, u intervalima od 6-8 sati za oralnu aplikaciju.
Doziranje pri smanjenoj funkciji bubrega
Klirens kreatinina (ml/min) ... LANIBOS – razmak između doza
30 - 70 ... kao pri normalnoj funkciji bubrega
10 - 30 ... 76 sati
2 - 10 ... 100 sati

Napomena
U terapiji LANIBOSOM primjenjuje se princip intermitentnosti, odnosno prekida tretmana u trajanju od nekoliko dana.

Predoziranje
Trovanje glikozidima digitalisa se manifestuje nizom simptoma od kojih su najvažniji: poremećaj srčanog ritma-najčešće ekstrasistole, posebno bigeminog i trigeminog tipa, jača bradikardija, AV disocijacija, ubrzan nodalni ritam, atrijska tahikardija s blokom. Ostali simptomi su: mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, dijareja ili opstipacija, glavobolja, nesanica, smetenost, vrtoglavica, smetnje vida i promijenjene vrijednosti elektrolita. U slučaju predoziranja treba odmah prekinuti terapiju digoksi-nom,korigovati poremećaj serumskih elektrolita i acidobaznog statusa i hipoksiju, a po potrebi primijeniti antiaritmik. Kada se simptomi znatno poprave nastavlja se sa liječenjem.

Kontraindikacije
· Alergija na aktivnu i pomoćne komponente lijeka
· Intermitentan kompletan srčani blok
· AV blok II. stupnja
· Supraventrikularne aritmije uzrokovane WPW sindromom
· Hipertrofično-opstruktivna kardiomiopatija (osim u slučajevima kad postoji konkomitantna atrijalna fibrilacija i srčana insuficijencija)

Neželjena dejstva
U terapijskim dozama Lanibos se dobro podnosi. Rijetko se javlja mučnina, povraćanje i ginekomastija, a reakcije preosjetljivosti samo iznimno. Nastanku neželjenih efekata pogoduje starija dob bolesnika, previsoke doze, teško oštećenje miokarda, hipoksija, hipokalemija i zatajenje bubrega.

Interakcija sa drugim lijecima
  • Fenobarbiton, fenitoin, fenilbutazon, rifampicin induciraju mikrozomalne enzime u jetri i ubrzavaju metabolizam digoksina. Kinidin povećava koncentraciju digoksina u krvi smanjujući renalni klirens.
  • Verapamil, nifedipin i spironolakton također inhibiraju aktivnu sekreciju digoksina. Stoga je pri istovremenoj primjeni digoksina i ovih lijekova potrebno prilagoditi dozu digoksina, uz redovnu kontrolu EKG-a i praćenje nivoa digoksina u plazmi.
  • Većina diuretika dovodi do hipokalemije koja povećava toksičnost digoksina. Važnu interakciju predstavljaju i beta-adre-nergični blokatori, jer sinergistički koče AV sprovođenje, te može doći do AV bloka pa i asistolije.
  • Kateholamini, preparati kalcija, parathormon, veće doze vitamina D mogu uzrokovati ozbiljne aritmije.
  • Ukoliko se lijek kombinira s amjodaronom, dozu digoksina smanjiti na polovinu.
  • Kaptopril povisuje nivo digoksina u plazmi za 25%.
  • Terapija tireoidnim hormonima u hipotireoidnih pacijenata može zahtijevati povećanje doze.
Posebna upozorenja
Neophodna je posebna pažnja prilikom primjene digoksina u terapiji srčane insuficijencije udružene s akutnim glomerularnim nefritisom, akutnog infarkta miokarda, srčanog bloka I stepena, te reumatskog i virusnog karditisa. Poseban oprez zahtijevaju pacijenti sa disbalansom elektrolita i tireoidnom disfunkcijom. Doze digoksina u pravilu se smanjuju u pacijenata s renalnom insuficijencijom, starijih od 70 godina i novorođenčadi. Prilikom predoziranja digoksinom može doći do intoksikacije sa fatalnim ishodom. Ovo se može spriječiti adekvatnim izborom doze i redovnom kontrolom nivoa digoksina u plazmi. Ukoliko je pacijent ranije liječen nekim od preparata srčano aktivnih glikozida treba da o tome pravovremeno obavijesti ljekara. Digoksin ima razmjerno usku terapijsku širinu. Većina odraslih bolesnika je adekvatno digitalizirana uz serumske nivoe digoksina između 0,5 i 2,0 ng/mL. Uzorak krvi za mjerenje serumske koncentracije lijeka se uzima 6 sati nakon prethodne doze.

Trudnoća i dojenje 
Nije poznato da li digoksin posjeduje teratogene efekte ili ima uticaja na reprodukciju. Ipak, budući da lijek prolazi kroz placentu, primjena digoksina u trudnoći opravdana je samo ako je to neophodno. Primjenu lijeka u periodu dojenja treba izbjegavati, zbog mogućeg štetnog djelovanja na dijete.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta 
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka 
Tablete: Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept.
Ampule: lijek se može primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama.

Pakiranje
Kutija s 20 tableta
Kutija s 10 ampula od 2 mL (0,25 mg/2 mL)

Proizvođač
Bosnalijek, BiH


loading...