LODIX (furosemid)

LODIX (furosemid)
Sastav
1 tableta sadrži 40,0 mg furosemida.

Djelovanje
Furosemid je snažan diuretik brzog djelovanja. On blokira Na+-K+-2Cl- pumpu uzrokujući snažno povećanje ekskrecije Na+ i Cl-, što za sobom povlači i ekskreciju drugih minerala, a sve zajedno utječe na ubrzanu ekskreciju vode. Ovaj proces se ne odvija samo u Henleovoj petlji, nego i u proksimalnim i distalnim tubulima bubrega.

Indikacije
· Edemi različite geneze (srčani, bubrežni, plućni, u cirozi jetre itd.)
· Hipertenzija
· Kongestivna srčana insuficijencija

Doziranje i način primjene

Odrasli
· Edemi
Početna doza furosemida iznosi 20 do 80 mg, primjenjuje se jednokratno i obično je praćena promptnom diurezom. Po potrebi se ista doza može primijeniti nakon 6 do 8 sati. Doza se može povećavati za 20 do 40 mg i primjenjivati 6 do 8 sati nakon prethodno aplicirane doze do postizanja željenog diuretskog učinka.
Uobičajena doza održavanja iznosi 40 do 120 mg furosemida na dan.
Najviša dnevna doza furosemida uz ovu indikaciju iznosi 600 mg.
Efikasna mobilizacija edema se može postići i tzv. intermitentnim doziranjem: svaki drugi dan ili 2-4 uzastopna dana u tjednu.
· Hipertenzija
Početna doza furosemida iznosi 40 mg, 2 puta na dan. Ovisno o ostvarenom antihipertenzivnom efektu doza se može prilagođavati. Iako su se u okviru ove indikacije primjenjivale doze i do 640 mg furosemida na dan (bez kombiniranja s drugim antihipertenzivima), ukoliko je terapijski odgovor pacijenta neodgovarajući savjetuje se uključivanje drugih antihipertenziva prije nego povećavanje doze furosemida (uočeno je da se dozom većom od 80 mg furosemida na dan rijetko ostvaruje dodatni hipotenzivni učinak). Pri uvođenju furosemida u terapiju hipertoničara neophodno je smanjiti doze ostalih antihipertenziva (50% i više) u cilju preveniranja pojave izražene hipotenzije.
· Kongestivna srčana insuficijencija
Utvrđeno je da se visokim oralnim dozama furosemida, 250-2500 mg na dan, može uspostaviti adekvatna natriureza i kontrola edema u pacijenata u kojih nema adekvatnog kliničkog odgovora na primjenu konvencionalne višekomponentne terapije.

Doziranje u pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega
Obično se primjenjuju doze veće od uobičajenih.
U kroničnoj renalnoj insuficijenciji preporučuje se primjena oralne doze od 80 do 120 mg/ furosemida/dan. Doza se može povećavati do najviše 1500 mg furosemida na dan.
Doziranje u pacijenata s oštećenom funkcijom jetre
Obično je potrebno primijeniti doze veće od uobičajenih peroralnih doza furosemida u pacijenata s cirozom jetre ili pacijenata s kombiniranom jetrenom i renalnom insuficijencijom.

Djeca
Oralna primjena
Početna doza iznosi 2 mg/kg tjelesne težine. Ukoliko diuretski odgovor nije zadovoljavajući doza se može povećati za 1-2 mg/kg tjelesne težine i primijeniti 6 do 8 sati nakon prethodne doze. Ne preporučuje se primjena pojedinačne doze veće od 6 mg/kg tjelesne težine.
Najveća oralna doza furosemida za pedijatrijsku populaciju iznosi 40 mg na dan.

Kontraindikacije
· Alergija na aktivnu ili pomoćne komponente lijeka
· Anurija
· Hepatička prekoma ili koma
· Teška hipokalemija
· Teška hiponatremija
· Hipovolemija sa ili bez hipotenzije

Pakiranje
Kutija s 10 tableta.

Proizvođač
Bosnalijek, BiH


loading...