J01 - Pripravci za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu

ATK klasifikacija lijekova
(J - PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA)

J01 - Pripravci za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu

... J01A - Sustavni antiinfektivi
............... J01AA - Tetraciklini
.............................. J01AA02 - Doksiciklin
.............................. J01AA06 - Oksitetraciklin

... J01C - Beta- laktamski antibmikrobici, penicilini
............... J01CA - Penicilini širokog spektra
.............................. J01CA01 - Ampicilin
.............................. J01CA04 - Amoksicilin
............... J01CE - Penicilini osjetljivi na beta- laktamaze
.............................. J01CE01 - Benzilpenicilin
.............................. J01CE10 - Benzatin-fenoksimetilpenicilin
.............................. J01CE30 - Benzilpenicilin + prokain-benzilpenicilin
............... J01CF - Penicilini rezistentni na beta- laktamazu
.............................. J01CF02 - Kloksacilin
............... J01CR - Kombinacije penicilina (uklj. inhibitore beta- laktamaza)
.............................. J01CR02 - Amoksicilin + klavulanska kiselina
.............................. J01CR05 - Piperacilin + tazobaktam

... J01D - Drugi beta- laktamski antimikrobici
............... J01DB - Cefalosporini I. generacije
.............................. J01DB05 - Cefadroksil
.............................. J01DB01 - Cefaleksin
.............................. J01DB04 - Cefazolin
............... J01DC - Cefalosporini II. generacije
.............................. J01DC10 - Cefprozil
.............................. J01DC02 - Cefuroksimaksetil
.............................. J01DC00 - Cefuroksim
............... J01DD - Cefalosporini III. generacije
.............................. J01DD08 - Cefiksim
.............................. J01DD01 - Cefotaksim
.............................. J01DD02 - Ceftazidim
.............................. J01DD14 - Ceftibuten
.............................. J01DD04 - Ceftriakson
.............................. J01DD12 - Cefoperazon
............... J01DH - Karbapenemi
.............................. J01DH51 - Imipenem + cilastatin
.............................. J01DH02 - Meropenem
.............................. J01DH00 - Ertapenem
............... J01DE - Cefalosporini IV generacije
.............................. J01DE01 - Cefepim

... J01E - Sulfonamidi i trimetoprim
............... J01EE - Kombinacije sulfonamida i trimetoprima
.............................. J01EE01 - Sulfametoksazol + trimetoprim

... J01F - Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
............... J01FA - Makrolidi
.............................. J01FA10 - Azitromicin
.............................. J01FA01 - Eritromicin
J01FA09 - Klaritromicin
J01FA15 - Telitromicin
J01FF - Linkozamidi
J01FF01 - Klindamicin
J01FF00 - Linkomicin

... J01G - Aminoglikozidi
J01GB - Ostali aminoglikozidi
J01GB06 - Amikacin
J01GB03 - Gentamicin
J01GB07 - Netilmicin

... J01M - Kinolonski antimikrobici
J01MA - Fluorokinoloni
J01MA02 - Ciprofloksacin
J01MA00 - Levofloksacin
J01MA06 - Norfloksacin
J01MA03 - Pefloksacin
J01MA14 - Moksifloksacin

... J01X - Ostali antimikrobici
J01XA - Glikopeptidni antimikrobici
J01XA01 - Vankomicin
J01XA02 - Teikoplanin
J01XD - Derivati imidazola
J01XD01 - Metronidazol
J01XE - Derivati nitrofurana
J01XE01 - Nitrofurantoin
J01XX - Drugi antimikrobici
J01XX00 - Spektinomicin


loading...