PHENOBARBITON

SASTAV:
Phenobarbiton je neselektivni depresor CNS-a koji djeluje sedativno, hipnotički i antikonvulzivno.

MEHANIZAM DEJSTVA
Tačan mehanizam djelovanja fenobarbitona nije poznat. Smatra se da je sedativni, hipnotički i antikonvulzivni efekat nastaje zbog mogućnosti fenobarbitona da poveća inhibitornu sinaptičku aktivnost gama-aminobuterne kiseline (GABA), što ograničava širenje senzorne aktivnosti i podiže nivo praga nadražaja.

FARMAKOKINETIKA
Resorpcija fenobarbitona iz digestivnog trakta je spora i kompletna. Prisustvo hrane usporava ovaj proces. Maksimalna koncentracija u plazmi postiže se nekoliko sahata poslije uzimanja oralne doze. Za proteine plazme vezuje se 40 - 60%. U jetri se metaboliše preko mikrozomnih enzima oko 75% unijete doze. Izlučuje se preko bubrega u nepromijenjenom obliku oko 25% od unijete doze. Vreme polueliminacije je oko 100 sahata.

INDIKACIJE:
* Sva stanja u kojima je potrebno dobiti sedativni, hipnotički ill antikonvulzivni efekat
* Status epilepticus i febrilne konvulzije su indikacije za parenteralnu primjenu

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Odrasli:
Kao sedativ: 30-120 mg na dan podijeljeno u 2 - 3 doze
Kao hipnotik: 100 - 200 mg uveče.
Kao antikonvulziv: 60 - 200 mg na dan
Za status epilepticus i druga akutna konvulzivna stanja: 200 - 600 mg duboko i.m.
Djeca:
Kao antikonvulziv: 3 - 5 mg/kg telesne mase dnevno
Za status epilepticus i druga akutna konvulzivna stanja: 100 - 400 mg duboko i.m. dok konvulzije ne prestanu, maksimalno do 20 mg/kg telesne mase dnevno.
Da bi se postigao puni antikonvulzivni efekat potrebne su 2 - 3 nedelje terapije. Doza lijeka mora pažljivo i polako da se titrira, zavisno od individualnih potreba i odgovora pacijenta.

Kod starijih i slabih bolesnika, mentalno zaostalih, kao i onih sa smanjenom funkcijom jetre i bubrega, primijeniti niže doze.
Terapija ne smije naglo da se prekida. Ukoliko se fenobarbiton isključuje iz terapije doze se postepeno smanjuju.

KONTRAINDIKACIJE:
Preosjetljivost na barbiturate, teška dekompenzacija srca, insuficijencija jetre i bubrega, respiratorne bolesti kod kojih su prisutne dispnea ili opstrukcija.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Sedacija i pospanost su neželjena dejstva fenobarbitona kada se koristi kao antikonvulziv. Kod djece može da dovede do paradoksalne ekscitacije i hiperaktivnosti. Kod starijih može da se javi konfuzija, depresija ili ekscitacija. Može da se javi raš koji nestaje po prestanku terapije. Dugotrajna upotreba većih doza dovodi do stvaranja zavisnosti.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Alkohol adicija depresivnih efekata
Antikoagulansi smanjen antikoagulantni efekat
Antidepresivi smanjen antikonvulzivni efeat fenobarbitona;
ubrzan metabolizam i smanjen terapijski efekat antidepresiva
Antiepileptici povećana toksičnost bez povećanja antiepileptičkog efekta
Antipsihotici smanjenje antikonvulzivnog efekta fenobarbitona
Kortikosteroidi ubrzan metabolizam kortikosteroida
Oralni kontraceptivi smanjen efekat kontraceptiva

Propisivanje
Lijek se izdaje samo na ljekarski recept. Recept se propisuje u kopiji sa podacima koji se navode kod propisivanja opojnih droga.
"...Opojne droge propisuju se na recept u duplikatu sa oznakom "kopija" na drugom primjerku. O propisrivanju se vodi evidencija u prosebnoj knjizi evidencija, a druga strana kopije recepta mora biti obilježena brojem evidencije propisivanja opojnih droga. Recept za opojne droge važi pet dana..." (Iz odredbi propisa o lijekovima FBiH)

Pakovanje:
30 tableta po 15mg
30 tableta po 100mg
5 lioinjekcija po 220 mg

SAVJETI BOLESNIKU
Ne uzimati doze veće od propisanih, ne povećavati, ne smanjivati dozu, niti prekidati terapiju samoinicijativno. Za sve promjene stanja pacijenta i načina uzimanja lijeka, potrebno se posavjetovati sa ljekarom.
Lijek snažno djeluje na psihofizičke sposobnosti. Za vreme terapije zabranjeno je upravljanje motornim vozilom ili mašinom.
Lijek čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, u originalnom pakovanju, van domašaja djece.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  PHENOBARBITON (fenobarbital)

  ... ...loading...