FENADEX (feksofenadin)

SASTAV:
1 FENADEX filmtableta od 60 mg sadrži: 60 mg feksofenadin hidrohlorida
1 FENADEX filmtableta od 120 mg sadrži: 120 mg feksofenadin hidrohlorida.

DJELOVANJE
Feksofenadin (terfenadin karboksilat-aktivni metabolit terfenadina) je antihistaminik sa selektivnim perifernim antagonističkim djelovanjem na H1-histaminske receptore koji se nalaze na ćelijama endotela i glatkih mišića. U animalnim studijama je dokazano da feksofenadin inhibira antigenom izazvani bronhospazam i oslobađanje histamina iz peritonealnih mastocita. Lijek ne ispoljava antiholinergičke, te alfa-1-adrenergičke ili beta-adrenergičke blokirajuće učinke. Također, nisu uočeni sedativni ili drugi efekti feksofenadina na centralni nervni sistem.

FARMAKOKINETIKA
Nakon oralne primjene feksofenadin se brzo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Maksimalnu plazmatsku koncentraciju dostiže za 2 do 3 sata. Prisustvo hrane nema uticaja na proces apsorpcije. Feksofenadin se široko distribuira u organizmu. Vezivanje lijeka za plazmatske proteine iznosi 60-70%. Dio primijenjene doze se metabolizira u intestinalnoj mukozi, a mali dio, do 1,5%, podliježe hepatičkoj biotransformaciji. Feksofenadin se izlučuje putem fecesa (80%), dok se urinom izlučuje oko 11% lijeka, uglavnom u nepromijenjenoj formi. Poluživot eliminacije lijeka iznosi oko 14 sati.

INDIKACIJE
- Sezonski alergijski rinitis
- Hronična idiopatska urtikarija

NEŽELJENA DEJSTVA
FENADEX primijenjen u okviru preporučenih doza se dobro podnosi. Glavobolja, slabost i pospanost se mogu javiti u toku primjene lijeka, ali su blagog i tranzitornog karaktera. Mučnina, dispepsija, dismenoreja, smanjenje serumskog bilirubina su rijetki neželjeni učinci feksofenadina.

DOZIRANJE:
Odrasli:
Sezonski alergijski rinitis - Preporučena doza iznosi 60 mg dva puta na dan ili 180 mg jedanput na dan.
Hronična idiopatska urtikarija - Preporučena doza iznosi 60 mg dva puta na dan.
Djeca:
Sezonski alergijski rinitis
Uzrast: 6 do 11 godina: 30 mg dva puta na dan.
12 godina i više: 60 mg dva puta na dan ili 180 mg jedanput na dan.
Hronična idiopatska urtikarija
Uzrast:
6 do 11 godina: 30 mg dva puta na dan.
12 godina i više: 60 mg dva puta na dan.
Doziranje u pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom
Odraslim pacijentima i djeci uzrasta od 12 godina i više s oštećenom bubrežnom funkcijom, uključujući i one koji su na dijalizi, preporučuje se početna doza feksofenadina od 60 mg jedanput na dan (za obje navedene indikacije). Djeci uzrasta 6 do 11 godina s kompromitovanom funkcijom bubrega preporu-čuje se početna doza feksofenadina od 30 mg jedanput na dan (za obje navedene indikacije).
Napomena: Sigurnost i efikasnost primjene lijeka u djece mlađe od 6 godina nije potvrđena!

Predoziranje 
Nema puno podataka o predoziranju feksofenadinom. Ipak, zabilježeni su slučajevi mučnine, opšte slabosti, vrtoglavice i suhoće usta. Tretman predoziranja uključuje provokaciju povraćanja, te aplikaciju aktivnog medicinskog uglja i laksativa. Ako povraćanje nije inducirano u toku prva tri sata nakon predoziranja, može se izvršiti ispiranje želuca. Feksofenadin se iz organizma ne može odstraniti hemodijalizom. Dalja terapija se sastoji u sprovođenju simptomatskih i suportivnih medicinskih mjera.

Posebna upozorenja
Karbocistein ne treba davati pacijentima s astmom, respiratornom insuficijencijom i djeci mlađoj od 1 godine

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA
Ketokonazol, eritromicin: moguć porast plazmatskih nivoa feksofenadina; po potrebi prilagoditi doze. Antacidi koji sadrže aluminij i magnezij: reducirana efikasnost feksofenadina; preporučuje se napraviti razmak od dva sata između aplikacije navedenih lijekova

KONTRAINDIKACIJE:
Alergija na feksofenadin i/ili druge sastojke lijeka.

Trudnoća i dojenje
FDA kategorija rizika primjene lijeka u trudnoći: Adekvatne kontrolirane studije o primjeni lijeka u trudnih žena nisu sprovedene. Feksofenadin se može primijeniti u toku trudnoće samo ako ljekar procijeni da potencijalna korist za majku nadilazi mogući rizik za plod. Nije poznato da li se lijek izlučuje u majčino mlijeko. Dojilje u kojih je indicirana primjena feksofenadina trebaju prekinuti dojenje i primijeniti alternativnu ishranu dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Feksofenadin ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Lijek držati van dohvata djece!

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje 
Kutija s 10 filmtableta od 60 mg
Kutija s 10 filmtableta od 120 mg

Proizvođač: Bosnalijek

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...